Photography

(ENGLISH VERSION FURTHER DOWN)

Fotograf Sandra Engström ©-Alla rättigheter reserverade. 

Foto är en av mina hobbies. På min FB-sida Chiruna Photo får ni se en liten del av mina bilder. Jag fotar främst porträtt och actionbilder på djur.

Mina foton får INTE användas/kopieras!
Foton utan stor ©-vattenstämpel skickas till köparen efter mottagen betalning.  
Vid köp av bild, betalar köparen för rättigheten att använda bilden av privatpersoner, till personligt (icke-kommersiellt) bruk. Till exempel på privata hemsidor & sociala medier. 

Det är okej för uppfödare & andra privatpersoner att använda de köpta bilderna, så länge den ursprungliga köparen är okej med detta. Även att använda bilder i rasklubbstidningar & egna annonser. 

Det är däremot inte okej att bilderna används i ett ”icke-privat” (kommersiellt) syfte. Till exempel: i tryck, i vinstsyfte eller av -tredje part- med syfte att marknadsföra sig själv/sitt företag (undantaget uppfödare). 

OBS! * Bilderna får inte redigeras!

KÖP

Meddela mig:
– Vilken/vilka bilder du önskar köpa. 
– Din mejladress
– Hur du önskar att betala (SWISH, banköverföring eller PayPal).
När jag mottagit din betalning så skickar jag bilder så snart jag kan.

Kontakta mig vid önskan att få ett foto borttaget, har frågor, önskar annan överenskommelse/ användning eller har några önskemål kring en bild. Mycket går att ordna! 

Sandra Engström, Kiruna
Mejl: Chirunas@gmail.com
Hemsida: www.chirunas.se

Välkommen att omnämna/tagga mig vid publicering:
Facebook: @chirunaphoto
Instagram: @chiruna_photo
???? Sandra Engström

Vänligen kom ihåg att alla fotografer lägger ner väldigt mycket tid och energi på sina bilder. Respektera lagen om upphovsrätt och ge även credit till era fotografer.

Hundutställnings-bilder är inte alltid 100% tagna av mig, då jag ställer ut hund själv. Ibland tar någon vän över min förinställda kamera. Det är dock jag som behandlar och säljer bilder.

Jag hoppas att mitt arbete både uppskattas och respekteras. ???? ♥ Tack!


ENGLISH VERSION

Photographer Sandra Engström ©All rights reserved

Photography is a hobby of mine. On my FB-page ”Chiruna Photo” you will see a small part of my photos. I mostly shoot portraits & animals in action.

My photos may NOT be used/copied!  
Photos without a big ©-watermark are sent to the buyer when purchased. 
When purchasing a photo, you are purchasing the right to use the photo by private people for personal usage. For example on private websites & social media.

It is ok for breeders & other private persons to use the purchased photo, as long as the original buyer is OK with it. It’s also ok to use in breed club magazines and your own ”ads”. 

What is not ok, is for the photo to be used for a ”non-private” (commercial) purpose. For example: in printing, for profit or by -third part- with purpose to promote themselves/ their business (except breeders).

OBS * Photos may not be edited! *

PURCHASE  

Send me a message & tell me:  
– Which photo/s you would like to buy. 
– Your E-mail. 
– How you would like to pay (SWISH, Bank transfer or PayPal).   
When I receive your payment, I will E-mail you the photos as soon as I can.

Please contact me if you want any photo deleted, have any questions, are interested in any other arrangement/ usage or have any wishes regarding a photo. A lot can be arranged!

Sandra Engström, Kiruna, Sweden 
Email: Chirunas@gmail.com 
Website: www.chirunas.se

Feel free to mention/tag me when publishing my photos. 
Facebook: @chirunaphoto
Instagram: @chiruna_photo
???? Sandra Engström

Please keep in mind that all photographers put a lot of work and effort into their photos. Respect the law of copyright and also credit your photographers.  

Not all dog show photos are always 100% taken by me, as I’m also showing dogs myself. Sometimes I hand over my pre-installed camera to friends. I edit and sell all photos.

I hope my work is both appreciated and respected. ???? ♥ Thank you!